lt ru en

Jau metus Lietuvoje – nuosavybės teises pažeidžiantys nutarimai

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Juridinių asmenų registro nuostatų redakcija, galimai pažeidžianti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje garantuojamas asmens nuosavybės teises. Naujoje redakcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, iš pagrindų pakeistos teisės normos, nustatančios patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininko teisė išregistruoti juridinio asmens buveinę. Trumpai tariant, teisė išregistruoti juridinio asmens buveinę buvo apribota.

Šiuo metu galiojančioje Nuostatų redakcijoje reglamentuojama: „Kai juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, patalpų, kuriose įregistruota šio juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę.” Akivaizdu, kad teisė išregistruoti juridinio asmens buveinę apribota iki dviejų atvejų – inicijuojant juridinio asmens likvidavimą arba likvidavimo metu. Inicijuoti likvidavimą pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.70 str. gali Juridinių asmenų registras, gavęs iš valstybės institucijų ar savo iniciatyva nustatęs bent vieną tame pačiame straipsnyje nurodytą požymį.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis garantuoja nuosavybės neliečiamumą ir nuosavybės teisių užtikrinimą, o Civilinio Kodekso 4.37 straipsnis nustato daikto savininko teisę savo nuožiūrą naudoti, valdyti ir disponuoti turtu. Jeigu pagal ankstesnę Juridinių asmenų registro nuostatų redakciją patalpų savininko laisvė savo nuožiūra valdyti, naudoti ir disponuoti jam priklausančiu turtu buvo garantuota, t.y. “Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinę”, tai naujoji redakcija šią laisvę eliminuoja.

Naujoji redakcija ne tik pažeidžia LR Konstitucijoje garantuojamas asmens teises, bet ir sudaro sąlygas įvairių problemų ir sudėtingų situacijų atsiradimui. Pavyzdžiui, problemų gali kilti tais atvejais, kai patalpų savininkas siekia išregistruoti įmonę iš jam priklausančių patalpų be juridinio asmens sutikimo.

Svarbu ir tai, kad Registrų centras juridinių asmenų likvidavimo procedūrą gali pradėti inicijuoti tik, kai šiam konkrečiam tikslui yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Šiuo metu, pasak Registrų centro atstovų, lėšų tam nėra numatyta. Todėl susidaro tokia situacija, kad ne tik patalpų savininkas negali savo iniciatyva išregistruoti buveinės, bet ir Registrų centras negali įgyvendinti įstatymais numatytos pareigos – inicijuoti juridinių asmenų likvidavimo procedūros. Taip suvaržomos patalpų savininkų teisės laisvai, savo nuožiūra disponuoti turtu.

Augustė Gumbytė, www.takoplius.lt
2017 vasario 10 d.