lt ru en

Naujai įmonei

Įsteigus juridinį asmenį pasirūpinsime:

  • akcininko vertybinių popierių apskaitos dokumentų parengimu;
  • vadovo įdarbinimu;
  • įregistravimu mokesčių mokėtojų registre;

Šių paslaugų paketo kaina 70 EUR (be PVM)

Atskirų paslaugų kaina:

  • akcininko vertybinių popierių sąskaitos (išrašo) parengimas 35 EUR (be PVM);
  • vadovo įdarbinimas 35 EUR (be PVM);
  • įregistravimas mokesčių mokėtojų registre 35 EUR (be PVM).
     

Vadovo įdarbinimas

Vadovo įdarbinimas siejamas su darbo sutarties pasirašymu. Iš vienos pusės vadovas yra įmonės darbuotojas, tačiau kartu ir įstatyminis to juridinio asmens atstovas. Dauguma vadovo teisių ir pareigų kyla ne darbo sutarties pagrindu, o yra numatytos įstatyme. Sutartį su bendrovės (AB, UAB) vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys, jei nėra valdybos – stebėtojų tarybos atitinkamas narys, o jei pastarųjų valdymo organų nėra – visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įmonės vadovą renka įmonės įstatuose nurodytas (valdymo) organas, tai dažniausiai valdyba, jei jos nėra – stebėtojų taryba, o jei ir šios nėra – visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininko vertybinių popierių sąskaitos (išrašo) parengimas

Uždarųjų akcinių bendrovių akcijas tvarko (akcijas registruoja) jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė. Akcininkui išduodamas  išrašas iš materialių akcijų savininkų registravimo dokumentų, kuriame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie įrašytas akcijas.

Pastaba: Bendrovės nematerialios akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Tai koordinuoja Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas.

Įregistravimas mokesčių mokėtojų registre

Jei juridiniam asmeniui pagal įstatymus yra nustatyta prievolė mokėti mokesčius, tai jis privalo užsiregistruoti mokesčių mokėtoju ir pateikti Mokesčių mokėtojų registro nuostatuose nurodytus mokesčių mokėtojo registravimo duomenis.

Į viršų ↑